ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


untitled

คู่มืออบรม

01-cover-content

02-lesson-1

03-lesson-2

04-lesson-3

05-lesson-3-u-1

06-committee

Power point อบรมสร้างความเข้าใจ

…………………………………………

Manual_Edit01-1 แก้ไข คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

SAR_Edit01คู่มือแก้ไข แนวทางการเขียน SAR

ความเชื่อมโยงมาตรฐานเก่ากับรอบ4

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ ศน.บุษยมาศ

1.แบบรายงานSARครู

2.การประเมิน 8 องค์ประกอบ

136608_SAR ส่วนที่ 2-3 ผลการประเมิน

136292_ตารางการวิเคราะห์ มฐ.ใหม่

SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน บุษ ยมเหนือ ประถมศึกษา

SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน บุษ ยมเหนือ ขยายโอกาส

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2 ผลการประเมิน -ค่าเป้าหมาย ยมเหนือ

2.การประเมิน 8 องค์ประกอบ

2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

21-1-2557 20-59-48

หนังสือน่าอ่านของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช

21-1-2557 20-45-50 21-1-2557 20-45-25 21-1-2557 20-45-0421-1-2557 20-44-4321-1-2557 20-44-22

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร      การเรียนรู้ศตวรรษที่21       ครูเพื่อศิษย์ห้องเรียนกลับทาง

วิถีสร้างการเรียนเพื่อศิษย์   ส่งความสุขสู่คูณภาพการศึกษา      สนุกกับการเรียน ศตวรรษที่ 2115-6-2557 11-59-38

3O-NET_NoTest

คู่มือการอบรม 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET แพร่ เขต 1 

1บทนำ 2บทที่ 2มฐ.ตชว 3 บทที่3 4 บทที่4 ปกคู่มือการพัฒนาครู

ตัวอย่าง ตัวอย่าง ใบกิจกรรม กลุ่ม

การคิดช่วงคะแนน      scorring rubric

เอกสารประกอบการอบรม รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 NO O-NET

ลิ้งค์     http://1drv.ms/1Pu0xCI

11-5-2557 9-38-30

บทความวิชาการ เรื่อง แนวทางการนำผลสอบ Pre O-NET ไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเร่งรัดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 โรงเรียนในฝัน

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ชุด1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s